Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

 For printervenlig version: klik her.

§1   Navn og hjemsted.

 

I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune.

 

§2   Formål

 

Selskabets formål er i overensstemmelse med den gældende vandforsyningslov og det for vandværket gældende regulativ:
-at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest muligt bidrag, som foruden driftsomkostningerne skal dække forsvarlige afskrivninger og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser.
-at varetage medlemmernes fælles interesse i alle vandforsynings- og deraf afledte spørgsmål.

 

§3   Medlemmer

 

Selskabets medlemmer er grundejere, som har betalt anlægsbidrag eller som har overtaget en ejendom, hvis tidligere ejer ved overdragelsen var medlem af selskabet.

 

§4   Medlemmernes rettigheder

 

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de i regulativet fastsatte vilkår.
Ved indmeldelse udleveres gældende vedtægter, regulativ og takstblad.

 

§5   Medlemmernes forpligtelser

 

For lån, som selskabet måtte optage, såvel som for lånenes rettidige forrentning og afdrag samt for alle andre forpligtelser, hæfter medlemmerne solidarisk. Sekundært hæfter interessenterne indbyrdes solidarisk.

***

Som medlem forpligter man sig til at overholde de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og vedtægter.

***

Ethvert medlem er ansvarligt for sine eventuelle lejere. Såfremt et medlem afstår sin ejendom, er han (ved dødsfald hans bo) forpligtet til at sørge for, at den nye ejer indtræder i hans rettigheder og forpligtelser over for selskabet. Sker dette ikke, mister han sin ret til andel i selskabets værdier, men hæfter fremdeles for dets forpligtelser.
Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.
Selskabet kan betinge sig, at nye medlemmer ved en tinglyst deklaration på ejendom men sikrer betaling af forfaldne ydelser, også i tilfælde af ejerskifter ved tvangsaktion eller anden retsforfølgelse

 

§6   Udtræden af selskabet

 

Udtræden af selskabet kan kun ske ved:
    -ejerskifte.
-ejendommens nedlæggelse, ved ekspropriation o. lign. forudsat at vandforbrugende virksomhed ophører. Før udtræden kan finde sted, skal ejendommens stikledning afbrydes ved forsyningsledningen, ligeledes som medlemmets andel af selskabets gæld skal indbetales.
-eksklusion af selskabet pga. restance, der ikke har kunnet inddrives Efter eksklusionen afbrydes vandforsyningen. Såfremt der senere ønskes vandforsyning til omhandlende ejendom, betragtes dette som ny tilslutning.
Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udlodde s andel i selskabets formue. Eventuelle omkostninger ved udtrædelse afholdes af medlemmet.

 

§7   Levering til ikke-medlemmer

 

Institutioner eller ejere af ejendomme, som ifølge deres natur eller andre omstændigheder ikke kan være medlemmer, vil kunne få leveret vand.
Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ og vedtægter, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.
Vandafgiftens størrelse optages på takstbladet. Afgiften skal mindst dække den del af et medlems ydelse, der medgår til hovedledningsafgift, forsyningsbidrag til værket og stikledningstilsvar.

 

§8   Anlæg

 

Selskabet anlægger vandværk med boringer, behandlingsanlæg og pumper, eventuelle højdebeholder samt hoved- og forsyningsledninger. For nye medlemmer etableres forsyningsledningsnet og stikledning, jvf. regulativets bestemmelser.
Selskabet har ejendomsretten til hele forsyningsanlægget inkl. stikledning til stophane, også til dele af ledningsnettet, som helt eller delvist er betalt af private. Pligten til vedligeholdelse og nødvendig fornyelse påhviler i samme udstrækning selskabet.

 

§9   Ledninger over privat grund

 

Såfremt ingen andre løsninger er mulige, er selskabet berettiget til at føre ledninger over medlemmernes ejendomme, så vidt muligt kun på tidspunkter, hvor der forvolder mindst gene. Nødvendige reparationer skal dog kunne udføres til enhver tid.
Såfremt der ved arbejder af denne art forårsages påviselig skade, betaler selskabet en efter bestyrelsens skøn rimelig erstatning. Grundejere er dog berettiget til at forlange erstatningen fastsat ved voldgift.
Retten til sådanne ledningers anlæg og vedligeholdelse skal sikres ved en på ejendommen tinglyst deklaration. Selskabet afholder de dermed forbundne udgifter.

 

§10   Indskrænkninger i vandleverancen

 

Bestyrelsen afgør, i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser havevanding må finde sted. Eventuel ekstra afgift for tilladelse og/eller overtrædelse fastsættes i takstbladet.
Hverken medlemmer eller købere, der aftager vand i følge § 7, må forsyne andre end eventuelle lejere med vand.
Forsyning af lejere med vand til erhvervsbrug kræver forudgående godkendelse af bestyrelsen.
Vandspild er forbudt.
Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete indskrænkninger i retten til vandforsyning pålægge overtræderen en konventionalbod eller lignende særafgift.

 

§11   Generalforsamlingen

 

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden l. marts.
Indkaldelse til generalforsamlinger udsendes skriftligt med mindst 14 dages varsel. Forslag fra medlemmerne til ordinær generalforsamling skal indsendes til formanden senest l. januar. Sådanne forslag skal udsendes med dagsordenen.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.

  2. Beretning om det forløbne år.

  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

  4. Fremlæggelse af indeværende års budget til godkendelse.

  5. Forslag fra medlemmerne.

  6. Valg af medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen.

  7. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter.

  8. Eventuelt.

Genvalg kan finde sted.
Intet medlem under 65 år kan nægte at modtage valg. Dog kan et medlem fritages for valg i lige så lang tid, som han tidligere har fungeret som bestyrelsesmedlem eller revisor.
Generalforsamlingen kan fastsætte honorar til et eller flere bestyrelsesmedlemmer. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når mindst 15 medlemmer ved fremsendelse af en motiveret dagsorden til bestyrelsen begærer dette. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest to måneder efter modtagelsen af begæringen. Dagsorden skal udsendes med indkaldelsen.
Dirigenten sørger for at et referat af forhandlingerne på generalforsamlingen indføres i foreningens protokol.
Referatet underskrives af dirigenten.

                   

§12   Stemmeret og afstemninger

 

Intet medlem har mere end en stemme pr betalt tilslutningsafgift. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, men intet medlem kan repræsentere mere end en fuldmagt. Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning ved personvalg.
Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og deltage i debatten, men de har ingen stemmeret.
Afgørelser på generalforsamlingerne træffes ved simpelt flertal. Til beslutning om vedtægtsændringer kræves dog, at mindst 2/3 af selskabets medlemmer er til sted, samt at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer for ændringerne. Såfremt kun den sidstnævnte! betingelse er opfyldt, indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling inden 2 måneder. på denne generalforsamling kan vedtægtsændringer foretages, såfremt 2/3
af de fremmødte medlemmer stemmer for.
Bestemmelsen i denne vedtægt vedrørende den solidariske hæftelse kan ikke ændres af nogen generalforsamling, før alle lån er fuldt tilbagetalt, eller ændringer godkendes af långiveren.

 

§13   Bestyrelsen

 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen. I lige år vælges 2 og i ulige år 3 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til sted.
Bestyrelsen har ret til godtgørelse efter statens regler for påkrævende rejser vedrørende selskabet.
Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med gældende vedtægter og regulativ. Bestyrelsen kan for selskabets regning antage personale i fornødent omfang. samt afholde de efter dens skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.
Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.
Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget ind. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører beslutningsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende medlemmer.
Ved afgang fra bestyrelsen indtræder en suppleant. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det pågældende medlems resterende valgperiode.

 

§14   Tegningsret

 

Selskabets tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.
Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.
Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedr. anvisning af udgifter i forbindelse med den daglige drift.
Alle regninger skal inden udbetaling være attesterede af to medlemmer af bestyrelsen.

 

§15   Regnskabet

 

Selskabets regnskabsår løber fra I. januar til 31.december. Det årlige overskud kan ikke udbetales til medlemmerne.
Revision af regnskaberne foretages af de generalforsamlingsvalgte revisorer. Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

 

§16   Opløsning

 

Selskabet kan ikke opløses, før al gæld er afviklet.
Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige medlemmer stemmer herfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af vandforsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsning besluttes efter bestemmelserne om vedtægtsændringer i § 12.

 

§17   Ikrafttræden

 

Selskabets vedtægter er vedtaget på generalforsamlingerne den 30. januar og den 27. februar 1985

Kjeld Bue Olesen
Holger Hasle Nielsen
Svend Andersen
Niels Sørensen 
Flemming Palne